Stichts-Hollandse Bijdragen

De Historische Vereniging Woerden en Omstreken (later gewijzigd in Stichts-Hollandse Historische Vereniging: SHHV) heeft vanaf 1967 boeken uitgegeven. Het toenmalige bestuur heeft in 1971 besloten om voor deze uitgaven een aparte stichting in het leven te roepen. De stichting Stichts-Hollandse Bijdragen (SHB) kreeg alle rechten van de eerder uitgegeven boeken en geeft vanaf uitgave nummer 13 uitgaven uit onder haar verantwoordelijkheid.

Thema

Plaats

Auteur

Steekwoord

SHB-25 Op de Hoogte blijven

Op de Hoogte blijven - De Bonaventurakerk en de relatie tussen religieuze functie en vorm van de neogotische architectuur in de 19e eeuw

shb25Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan (en de toen uitgevoerde restauratie) van de Bonaventurakerk, werd deze publicatie gerealiseerd. In vier hoofdstukken wordt achtereenvolgens een beeld geschetst van de geschiedenis van de parochie Woerden (die veel ouder is dan de kerk), de geschiedenisperiode waaraan de kerk zijn bouwvorm te danken heeft, de Lees verder →

Bekijk details

SHB-24 Boeren rondom de Wiericke

Boeren rondom de Wiericke - Agrarische bebouwing in de voormalige gemeente Driebruggen

shb24Ter gelegenheid van de opheffing van de gemeente Driebruggen ten gevolge van de gemeentelijke herindeling in 1988, werden 220 boerderijen en aanverwante bebouwing beschreven en gefotografeerd. Het boek is voorzien van een historische inleiding. Voorzien van een index van persoonsnamen. Lees verder →

Bekijk details

SHB-23 Waakzaam in Woerden

Waakzaam in Woerden - de gemeentepolitie 1813-1993

shb23In dit boek wordt het ontstaan van het gemeentelijke politiekorps vanaf 1813 beschreven. Er wordt een blik gegeven in het dagelijks leven in het negentiende-eeuwse Woerden. Door de grote veranderingen na de tweede wereldoorlog heeft de gemeentepolitie zich kunnen ontwikkelen tot een modern korps met nieuwe technieken en taken. In 1993 ging de gemeentepolitie Woerden op in de Regiopolitie. Lees verder →

Bekijk details

SHB-22 Terugblik op Kamerik

Terugblik op Kamerik - Leven tussen Kruipin en Oudendam 1857-1988

shb22De periode van 1857-1988 heeft Kamerik als zelfstandige gemeente bestaan. Bij gelegenheid van de opheffing van Kamerik als zelfstandige gemeente verscheen dit boek. In 11 hoofdstukken wordt een beeld geschetst van de periode tot 1857, de waterstaat, natuurgebieden, bestuur, openbare orde, sociaal-economisch geschiedenis, kerkelijke ontwikkeling, onderwijs, welzijn, vereniging, monumenten en de tweede wereldoorlog. Het boek is voorzien van tabellen, noten en bronverwijzingen. Lees verder →

Bekijk details

SHB-21 Bevoogding en bevinding

Bevoogding en bevinding - Heren en kerkvolk in een Hollandse provinciestad, Woerden 1780-1930

shb21In dit boek wordt beschreven hoe zich een grote maatschappelijke verandering in de periode 1780-1930 in Nederland voltrok, die een einde maakte aan de oude Republiek. Was aanvankelijk de Hervormde Kerk de spil en een samenbindend element in de natie, anderhalve eeuw later was de bevolking verzuild en was de godsdienst een bron van verdeeldheid. Lees verder →

Bekijk details

SHB-20 Het Kasteel te Woerden

Het Kasteel te Woerden - Het gebouw, de geschiedenis, en de restauratie

shb20In vier hoofdstukken wordt de ontstaansgeschiedenis, de bouwhistorische beschrijving, de toestand van het kasteel omstreeks 1989 (de verschillende vertrekken, de binnenplaats en de kelders en gangen) en de restauratie (mede aan de hand van foto Lees verder →

Bekijk details

SHB-19 Montfoort

Montfoort - Geschiedenis van een kleinere Utrechtse stad

shb19Centraal in dit boek staan Montfoort en haar bewoners tussen 1670 en 1750. Na een luchtige kennismaking met de stad en een relaas over de Franse bezetting van 1672-1673, gebaseerd op een authentiek ooggetuigenverslag, volgt een thematische behandeling van diverse onderwerpen: bevolking, bestaansmiddelen, armoede, bestuur en politieke elite, kerkelijk leven en dagelijks leven. Lees verder →

Bekijk details

SHB-18 Een eeuw kaaskop(p)en

Een eeuw kaaskop(p)en - Woerdense kaasmarkt 1885-1985

shb18Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Woerdense Kaasmarkt, verscheen deze publicatie, waarin een beschrijving wordt gegeven van de oprichting van de kaasmarkt, de kaasproductie, het functioneren van de kaasmarkt en de handelaren. Lees verder →

Bekijk details

SHB-17 Harmelen

Harmelen - Kasteel, kerk en kerspel

shb17In een achttal hoofdstukken wordt achtereenvolgens beschreven: de geschiedenis van Pleistoceen tot de 13e eeuw, Het kasteel van de 13e eeuw tot 1980, de positie van de ambachtsheer, de benoemingsrechten, de geschiedenis van de kerk, overige rechten, de kasteelheren en vrouwen en de kerspel (parochie, woongemeenschap rond een kerk). Lees verder →

Bekijk details

SHB-16 Atlas van het Stichts-Hollands grensgebied in de 19e eeuw

Atlas van het Sticht-Hollands grensgebied in de 19e eeuw -

shb16Kaartjes van de 19 gemeenten van omstreeks 1866, die het oppervlak van het werkgebied van de huidige SHHV bestrijken. getekend door J. Kuyper en oorspronkelijk uitgegeven door Hugo Suringar te Leeuwarden. De begeleidende tekst stamt uit het Aardrijkskundig Woordenboek van Witkamp uit 1877. Deze tekst gaat over de grondsoort, de werkgelegenheid, soms iets over geschiedkundige gebeurtenissen, de kerkelijke gezindheid van de inwoners en het aantal inwoners. Lees verder →

Bekijk details