Activiteiten (Harmelen)

Lezingen


Op donderdag 30 april 2015 houdt Ad van Liempt een lezing (“vertellen van interessante verhalen over WO II”) in de Kloosterhoeve te Harmelen.
19 oktober 2011

Harmelen in 1672, een lezing door Rob Alkemade, in de Gereformeerde Kerk, Hendriklaan 1 te Harmelen.
Radeloos, redeloos, reddeloos: het Rampjaar 1672 is nog altijd een mijlpaal in de vaderlandse geschiedenis. Ook in Harmelen en omgeving hebben de troepen van de vijand, in ons gebied de Franse koning Lodewijk XIV, zich doen gelden. Het lot van het dorp was dat van vele andere plattelandsplaatsjes tussen Gouda en Utrecht.
Rob Alkemade vertelde het een en ander over de gebeurtenissen van 1672 in onze regio: de voorgeschiedenis, het Rampjaar en de gevolgen ervan, vooral gezien vanuit militair oogpunt. Ook de Oude Hollandse waterlinie komt aan de orde. Speciaal zal aandacht worden besteed aan de gebeurtenissen in en rondom het dorp Harmelen. Geteisterde boeren, bange kasteelheren, corrupte officieren en schepen en karren vol gestolen waren passeren de revue tegen de ijskoude achtergrond van de winter van 1672-1673.

6 april 2011
Lezing door Jan Kwantes in ‘t Trefpunt, Harmelen. De scheepvaart op de Oude Rijn van Utrecht tot Katwijk aan Zee van 1860 tot 1960. De presentatie geeft een beeld van de ontwikkeling van de scheepvaart, bedrijvigheid, scheepswerven en sluizen van de genoemde periode. De spreker kon er veel over vertellen. Inmiddels is de bedrijvigheid langs de Oude Rijn afgenomen waardoor ook de scheepvaart afnam.

24 februari 2010
Lezing door Dr. Llewellyn Bogaers in ’t Trefpunt, Iepenlaan 2, Harmelen over de Middeleeuwen: BETER EEN GOEDE BUUR DAN EEN VERRE VRIEND, Sociale cohesie in laatmiddeleeuws Utrecht, buurtleven en armenzorg.
Er is weinig bekend over de Middeleeuwen en zelfs historici hebben nogal eens een onjuist beeld over dit tijdvak gegeven. Dr. Llewellyn Bogaers heeft vele archieven over de late Middeleeuwen in Utrecht uitgebreid onderzocht en is daarbij op verrassende ontdekkingen gestuit. In diverse boeken en artikelen heeft zij haar bevindingen gepubliceerd.

10 oktober 2009
Rondleiding door het kasteel van Woerden. Onder leiding van een gildelid kunnen wij o.a. een kijkje nemen in de gewelven van dit markante gebouw. Ook op het buitenterrein is er veel te vertellen over hetgeen daar zoal gebeurde in lang vervlogen tijden.

15 april 2009
Lezing gegeven door Jan van Es in ‘t Trefpunt aan de Iepenlaan te Harmelen. Eind dit jaar komt er een boek uit over de geschiedenis van het Groot-Waterschap van Woerden. Daar is Jan van Es enige jaren mee bezig geweest en dat heeft een aantal nieuwe inzichten opgeleverd. Het aardige is natuurlijk dat Harmelen precies op de grens van twee waterschappen heeft gelegen: het Groot-Waterschap van Woerden aan de ene kant en aan de andere kant het Grootwaterschap Bijleveld. Aan de totstandkoming van die grens en de gevolgen ervan voor Harmelen en het landschap rondom het dorp zit een leuk verhaal vast, dat zich ook goed laat illustreren en dat in het kader van de Structuurvisie nog actueel kan zijn ook. Daarnaast zijn er nog wel wat andere waterschapszaken om het geheel te completeren.

26 mei 2008
Lezing in het Wapen van Harmelen, Dorpsstraat, Harmelen. Door de dreiging van grootschalige woningbouw in het land van Woerden werd het idee geboren om samen met het Dorpsplatform en De Groene Buffer de schrijvers van “Het Land van Woerden” te laten vertellen over de cultureel-historische waarde van dit gebied.

21 april 2008
De projectgroep organiseert een lezing over de Nieuwe Hollandse Waterlinie in relatie tot de oude, door de heer Van Vuuren. Plaats: ‘t Trefpunt te Harmelen.

21 november 2007
Presentatie in ‘t Trefpunt over de geschiedenis van het spoor in onze streek door Jan Kwantes met de titel Het spoor boeit altijd. Velen reizen per spoor en hebben er interesse in. We beginnen bij 1855 tot aan de jongste spoorverdubbeling tot 4 sporen. De spoorbaan langs Harmelen is als enkelspoor aangelegd en rond 1870 verdubbeld. De presentatie geeft een goed beeld van wat er zoal op en rond het spoor gebeurde. De presentatie is aangevuld met fraaie oude beelden en is de moeite waard om gezien te worden.

8 en 9 september 2007
Open Monumentendag. Het onderwerp is: jonge monumenten. Op deze dag zijn het tuinhuis bij het kasteel Harmelen en de St. Bavokerk geopend.

1 september 2007
Harmelense septembermarkt. Onze projectgroep staat daar weer met interessante informatie over oud-Harmelen.

17 mei 2006
De heer H.Hoogendoorn uit Wageningen verzorgde een lezing in ‘t Trefpunt’ aan de Iepenlaan te Harmelen. Het onderwerp was: de loop van de Rijn door de eeuwen in en rond Harmelen, naar aanleiding van het 350 jarig bestaan van de Haanwijkersluis. Enkele jaren geleden heeft H.Hoogendoorn samen met Ingrid Appels een boek daarover geschreven. De wisselwerking van water en bestaansmiddelen staat daarin centraal.

10 september 2005
De Open Monumentendag 2005 had het thema “Religieus erfgoed” . De projectgroep stelde een aantrekkelijk programma op, op zaterdag 10 september. De begraafplaatsen, kerken, kapel van Gaza en voormalige kerkgebouw(en) maakten deel uit van dit thema. Op diverse locaties werd muziek ten uitvoer gebracht en er werd een huis-aan-huis-folder gemaakt.

11 september 2004
De Open Monumentendag 2004 had als thema “Merck toch hoe Sterck”, Monumenten van verdediging. Open Monumentendag is een jaarlijks terugkerend evenement en werd dit jaar op zaterdag 11 september 2004 gehouden. Ook Harmelen gaf hier dit jaar aandacht aan. In het gebouw H2O gaf de Stichts-Hollandse Historische Vereniging (projectgroep Harmelen) belangstellenden door middel van een tentoonstelling van stafkaarten en prenten een indruk hoe het landschap er in deze 2000 jarige woelige geschiedenis uitzag.

Overige activiteiten

2007
Ten zuidoosten van Harmelen komt een klein natuurgebiedje. Onze projectgroep heeft hierover een advies opgesteld.

Beschermd dorpsgezicht
In samenwerking met het Dorpsplatform Harmelen heeft de projectgroep een gemotiveerd voorstel opgesteld om het buitengebied van Harmelen tot Beschermd Dorpsgebied te laten verklaren.

Nieuwsbrief Harmelen
De projectgroep Harmelen heeft de intentie enkele malen per jaar een Nieuwsbrief te laten verschijnen, ten behoeve van in ieder geval onze Harmelense leden en als het even kan de gehele Harmelense bevolking. De eerste keer heeft dit in april 2008 plaatsgevonden. Deze Nieuwsbrief is huis-aan-huis in Harmelen verspreid. In september 2009 is de tweede Nieuwsbrief uitgekomen.

Informatiebordjes
De projectgroep Harmelen heeft het initiatief genomen om Harmelense monumenten van tekstborden te voorzien. De teksten zijn gemaakt in samenwerking met het streekarchief en de eigenaren van de monumenten zijn akkoord gegaan met de teksten. De borden worden gemaakt door de ANWB, die ook een deel van de kosten op zich neemt. Het maken van de borden en het bevestigen heeft in de loop van 2009 plaats gevonden.

Film
De projectgroep beschikt over een film die in 1950 over het dorpsleven in Harmelen is gemaakt. De film (10,00 euro voor leden en 12,50 euro voor niet-leden) is te bestellen bij het secretariaat van de projectgroep Harmelen..